Brandverzekering:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Brandverzekering:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Multirisico verzekeringen: Wanneer krijgt men een vrijstelling voor een brandverzekering?

Leestijd: 3 min

Op het ogenblik dat u met uw verzekeraar uw brandverzekering  bespreekt zal ook de vrijstelling ter sprake komen, die in België dikwijls ook ‘franchise’ wordt genoemd. U krijgt de keuze uit verschillende opties, die ook het bedrag van uw premie zullen beïnvloeden.

 

Wat betekent vrijstelling of franchise?

De meeste polissen zijn zo opgesteld dat u bij een schadegeval schadevergoeding krijgt uitbetaald mits aftrek van een vrijstelling. Dit gedeelte van de schadeclaim is voor uw eigen rekening. Het bedrag hiervan werd oorspronkelijk bij wet bepaald op € 123,95, gekoppeld aan de Abex-index. Deze index weerspiegelt hoe de prijzen in de bouwsector evolueren met de bedoeling een reële heropbouwwaarde te kunnen kleven op een gebouw dat schade heeft ondervonden. Door die indexering is de wettelijke vrijstelling vandaag geëvolueerd naar een bedrag van € 242,19. Sinds augustus 2004 staat het verzekeringsmaatschappijen vrij om al dan niet een vrijstelling te integreren in brandpolissen en bieden zij ook opties om deze af te kopen.

 

Verschillende types vrijstelling brandverzekering

  1. 1.  Vast bedrag

Hoewel verzekeraars zich niet moeten houden aan het wettelijk vastgestelde bedrag, doen de meeste maatschappijen dit toch, maar nemen zij in het contract ook de indexeringsclausule op. In geval van schade betalen zij het volledige bedrag van de schadevergoeding uit na aftrek van het vrijstellingsbedrag. Niet zelden vermeldt het contract uitzonderingen: bij natuurrampen kan het best dat dit bedrag vijf keer hoger ligt!

  1. 2.  Percentage

In sommige gevallen trekt men een percentage af van het totale bedrag van de reële schadekosten. Meestal is dat 10%.

  1. 3.  De Engelse franchise

Deze formule kent alsmaar meer succes. Er staat wel een franchisebedrag in uw contract, maar desondanks krijgt u de volledige schadevergoeding uitbetaald, ongeacht de vrijstelling. Er is één grote uitzondering: als het bedrag van de schadevergoeding kleiner is dan de vrijstelling krijgt u niets!

 

Alternatieven voor een brandverzekering zonder vrijstelling of uw franchise afkopen?

  • U kunt uw contract laten aanpassen zodat u in geval van schade de volledige vergoeding krijgt uitbetaald. Is dit een zinvolle oplossing? Dat is zeer de vraag, want de verzekeringsmaatschappij zal uw premie optrekken…
  • Verzekeren in eerste risico:

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag, en dat hoeft niet te beantwoorden aan de reële waarde. Uw verzekeraar zal wel een minimumbedrag en bepaalde voorwaarden opleggen, maar bij een schadegeval wordt u voor het hele bedrag gecompenseerd. De limiet is wel het maximum verzekerde bedrag: ligt uw schade hoger, dan staat u zelf in voor het bedrag boven de limiet.

  • Clausule ‘onrechtstreekse verliezen’

Deze facultatieve waarborg biedt u de gelegenheid om uw vrijstelling te recupereren. Eigenlijk is deze waarborg bedoeld om bijkomende indirecte kosten van een schadegeval te vergoeden, zoals telefoon- en correspondentiekosten, kosten voor het opmaken van een bestek… De verzekering kent meestal 10% extra toe bovenop het totaalbedrag van de schadevergoeding en de verzekerde hoeft deze kosten niet te bewijzen. Een concreet voorbeeld maakt dit duidelijk:

 

 

Met vrijstelling vast bedrag

Met clausule onrechtstreekse verliezen

Schadevergoeding:

€ 3.000.-

€ 3.000.-

Vrijstelling:

-  200.-

-  200.-

 

+ 10% = 280.-

Uitbetaald bedrag

€ 2.800.-

€  3.080.-

 

Deze clausule legt vaak beperkingen op en voorziet meestal een ingebouwd plafond.

Het is aan te raden om samen met uw verzekeringsadviseur alle opties onder de loep te nemen en te bekijken welke formule het beste bij uw onderneming past. Verzekeren is dikwijls maatwerk!