Verzekeringen Voor Ondernemingen:Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!
Verzekeringen Voor Ondernemingen:
Wij brengen u in contact met één of meerdere verzekeringsmakelaars!

Verzekeringen voor ondernemingen

De vaakst gestelde vragen over Verzekeringen voor ondernemingen

Alle vaak gestelde vragen over Verzekeringen voor ondernemingen zien

Als bedrijf loopt u heel wat risico’s die u kunnen confronteren met desastreuze financiële gevolgen. Daarom kunt u zich het beste veilig stellen door de juiste verzekeringen af te sluiten. We zetten de belangrijksten even op een rijtje.

bedrijfsverzekering 

Verzekeringen bedrijfsaansprakelijkheid

Heel wat types bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen vallen in België onder de noemer ‘BA’ of ‘Burgerlijke/burgerrechtelijke’ aansprakelijkheid’.

  • BA – uitbating / BA – exploitatie

Hiermee dekt u zich in tegen lichamelijke of stoffelijke schade veroorzaakt door daden van uzelf of uw personeel tegenover derden bij het uitoefenen van beroepsactiviteiten.

  • BA – management / BA – bestuurder

Als u tijdens uw mandaat als bestuurder fouten begaat, kan u hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Bij een schadeclaim of proces kan uw privévermogen in gevaar komen. Deze verzekering dekt de financiële gevolgen.

  • Professionele BA-verzekering

Deze verzekering richt zich vooral tot zelfstandigen (vrije beroepen als artsen, architecten, juristen), kmo’s, grote ondernemingen die hoofdzakelijk intellectuele activiteiten uitoefenen. Ze beschermt intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden/dienstverlening waardoor derden fysieke of stoffelijke schade kunnen lijden.

  • BA – toevertrouwd goed

Hiermee dekt u eventuele schade aan u toevertrouwde goederen.

  • BA – na levering

Deze verzekering is bedoeld om u te beschermen tegen schadeclaims van derden na levering producten of uitgevoerde werken.

  • BA – objectieve aansprakelijkheid

Deze wettelijk verplichte verzekering beschermt exploitanten van instellingen/gebouwen als o.a. culturele centra, stations, sportcomplexen en verzorgingscentra bij brand en ontploffing.

Verzekering gewaarborgd inkomen of arbeidsongeschiktheidsverzekering

Via deze verzekering kan een zelfstandige zonder vennootschap zich verzekeren van een maandelijks vervangingsinkomen bij ziekte of ongeval in functie van de graad en de duur van de arbeidsongeschiktheid tot de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar.

Groepsverzekering of IPT (Individuele Pensioens-toezegging)

De zelfstandige met vennootschap of een bedrijfsleider in een vennootschap kan met deze verzekering zorgen voor een aanvullend pensioen. De vennootschap betaalt de bijdrage. Premie en taksen kunt u aftrekken als beroepskosten. Er bestaan maatformules die beschermen tegen inkomensverlies, overlijden en dergelijke.

Arbeidsongevallenverzekering

Elke onderneming met personeel is wettelijk verplicht deze polis af te sluiten. Bij een ongeval op de werkvloer of op weg van of naar het werk zijn de medische kosten en een vergoeding voor een al dan niet tijdelijke werkonbekwaamheid gedekt. Bij overlijden wordt aan de nabestaanden een rente betaald. Deze verzekering kan u uitbreiden met een waarborg ‘loongedeelte boven het wettelijk maximum’ waarmee u het werknemersloon bijverzekert boven de door de wetgeving beperkte grens.

Er bestaat ook een waarborg ‘ongevallen in het privéleven’ die een gewaarborgd maandloon garandeert voor werknemersongevallen buiten de werkuren.

Hospitalisatieverzekering

Naast de wettelijk verplichte sociale bijdragen voor ziekenfondsen zorgt deze verzekering voor de terugbetaling van verblijfskosten, raadplegingen, geneesmiddelen, behandelingen enzovoort bij ziekenhuisopname ten gevolge van ziekte of ongeval.

Overige bedrijfsverzekeringen

  • Kredietverzekering

Bedrijven die veel exporteren kunnen een kredietverzekeraar laten bepalen welk kredietrisico hij eventueel wil dekken (per transactie/debiteur/omzetbedrag) om het risico van wanbetaling te beperken als klanten betalingsuitstel krijgen.

  • Patrimoniumverzekering

Hiermee beschermt u uw bezittingen (uitrusting, onroerende goederen etc.) tegen brand, diefstal, bedrijfsschade, machinebreuk, alle-bouwplaats-risico’s, getransporteerde goederen enz.

  • Rechtsbijstand

Als u uw rechten wilt doen gelden bij geschillen over exploitatie, goederen of activiteiten van uw onderneming, biedt deze verzekering juridische bijstand.

Kosten

De premies van verschillende verzekeringen lopen sterk uiteen en zijn onder anderen afhankelijk van de gestelde polisvoorwaarden, de waarde van het verzekerde en de sector waarin uw bedrijf werkzaam is. Het is dan ook aan te raden u goed te oriënteren alvorens een definitieve keuze te maken.