Boekhoudsoftware: Ontvang Gratis tot 4 Offertes binnen 48u!
Boekhoudsoftware: Ontvang Gratis tot 4 Offertes binnen 48u!

Boekhoudprogramma: Boekhoudsoftware België - Woordenlijst

Leestijd: 3 min

Activa en passiva

Activa (kapitaal + opbrengsten) en passiva (leningen, uitgaven, voorzieningen voor uitgestelde opbrengsten) slaan op wat men bezit en hoe alles gefinancierd wordt. Activa moeten gelijk zijn aan passiva of aan eigen vermogen en schulden.

Vlottende activa

Wat op korte termijn (minder dan 1 jaar) kan opgezet worden in liquide middelen (kas, banksaldo…).

Vlottende passiva

Schulden die op minder dan 1 jaar moeten betaald worden.

Vaste activa

Onderdelen die voor langere tijd (langer dan 1 jaar) aan de onderneming verbonden zijn (vb. bedrijfspand, apparatuur…).

Vaste passiva

Schulden die op langere termijn kunnen betaald worden.

Afschrijvingstermijn

Spreidingstermijn die de snelheid bepaalt waarmee de aanschaffingswaarde van vaste activa in verhouding tot de vermoedelijke levensduur (in functie van de bedrijfsbelasting).

ASP

Application Service Provider: dienstverlener die meestal meerdere deeloplossingen (software-applicaties) aanbiedt waarbij gebruikers toegang hebben tot een data-center via een webbrowser met een gebruikerslicentie.

Balans

Boekhoudkundige tabel met het overzicht van de situatie van een bedrijf over bezittingen, schulden, eigen vermogen en hoe deze gefinancierd zijn.

Proef- en saldibalans

De proefbalans omvat alle grootboekrekeningen met debet- en creditlijsten met het oog op het overeenkomen van het debet- en credit-totaal.

De saldibalans omvat alle debet- en creditsaldi met het oog op het evenwicht van de balans.

Boekjaar

Periodiek tijdstip waarop men een balans en/of een resultatenrekening opmaakt.

Bankboek

Kasboek dat de transacties vermeldt die via de bank zijn betaald.

CODA-bestanden

Gecodeerde (digitale) dagafschriften met alle boekhoudhoudkundige verrichtingen van een bepaalde datum op een bepaalde bankrekening.

Dubbele boekhouding

Betekent dat een onderneming niets kan bezitten dat niet op een of andere manier is gefinancierd. Met andere woorden: ACTIEF moet gelijk zijn aan PASSIEF.

ERP-programma

Enterprise Resource Planning: geïntegreerde bedrijfssoftware die meestal uit kleine modules bestaat die alle bedrijfsprocessen ondersteunen en optimaliseren in één centrale database.

Grootboek

Wordt opgesteld uit verschillende grootboekrekeningen om inzicht te krijgen in kosten en opbrengsten van een onderneming. Elke grootboekrekening heeft een uniek nummer en er wordt een onderverdeling gemaakt in balans- en resultatenrekeningen.

Kasboek

Archief dat nauwkeurig de (dagelijkse) administratie bijhoudt van alle contante betalingen van een onderneming.

Intrastat-aangifte

Handelsstatistieken waarin de handelsstroom tussen EU-landen wordt aangetoond.

Isabel (6)

Geïntegreerde software-oplossing gerealiseerd door een samenwerking tussen de grote Belgische banken waardoor ondernemingen bankverrichtingen kunnen uitvoeren, facturen uitwisselen en documenten naar overheidsinstellingen sturen.

Jaarrekening

Informatie die de financiële situatie en de resultaten van een onderneming toelicht. Ze bestaat uit de balans, de resultatenrekening, toelichtingsinformatie en de sociale balans (info over personeel).

KBO

Kruispuntbank van Ondernemingen: beveiligd register waarin de gegevens van alle Belgische ondernemingen zijn opgenomen. https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van

Multi-tenancy-systeem

Verwijst naar een systeem dat toelaat aan een veelvoud van gebruikers (multi-tenants) om online dezelfde softwareapplicaties te gebruiken mits een eigen configuratie. Infrastructuur en ontwikkelingskosten worden gedeeld waardoor het een relatief goedkope oplossing wordt, maar waarvan de software niet individueel kan aangepast worden.

NBB

Nationale Bank van België: Centrale Bank van België. Sedert 1999 maakt ze deel uit van het Eurosysteem, bestaande uit de Europese Centrale Bank (ECB) en de nationale centrale banken van de lidstaten van de Europese Unie. https://www.nbb.be/

PBS

Publicaties Belgisch Staatsblad: in deze officiële publicatie van de Belgische staat worden naast alle wetten, decreten, koninklijke besluiten enz. ook de oprichting van alle Belgische verenigingen en ondernemingen opgenomen.

Resultatenrekening

Ook: winst- en verliesrekening of exploitatierekening. Ze geeft opbrengsten en kosten weer over een bepaalde periode van een organisatie. Meestal wordt ze jaarlijks opgesteld en is ze een onderdeel van de jaarrekening. Een geconsolideerde resultatenrekening slaat op een organisatie met meerdere onderdelen (bvb. een onderneming met dochtermaatschappijen).

SaaS

Software As a Service: het aanbieden van online software in één systeem-omgeving waarbij alle gebruikers (goedkoper) toegang hebben tot hetzelfde platform.

SEPA

Single Euro Payment Area: in deze eengemaakte Europese betaalruimte kunnen burgers en bedrijven met dezelfde betaalmiddelen (kaarten, domiciliëring, overschrijving) betalingen afhandelen binnen alle landen die de euro als betaalmiddel hanteren.