Nieuwe zoekopdracht :
Wij raden u aan :

Producten en diensten

Artikel

Offertes

Afvalbeheer

U bent op zoek naar de beste oplossingen voor uw afvalbeheer? Uw wilt een afvalcontainer huren? Over wat voor soort afval gaat het? Sorteerbaar afval: plasticafval, houtafval, bouw- en sloopafval, verpakkingafval, tuinafval, rubberafval,elektrische en elektronische apparaten… Niet-gesorteerd restafval Gevaarlijk avfal: verf, lak, solventen, olie…Medisch afval : afval in ziekenhuizen, huisartsen, apothekers,rusthuizen...

Waar gewerkt wordt ontstaat afval. Dit kan per bedrijf om verschillende typen afval gaan. Op kantoren zal er ander afval worden geproduceerd dan in een werkplaats of fabriek. In beide gevallen zal het afval verwerkt moeten worden. U leest hier wat uw opties en verplichtingen zijn rondom afvalverwerking.

 

Afval scheiden

Net als voor huishoudens is het ook voor bedrijven verplicht om het afval te scheiden. Het nieuwe materialendecreet en het uitvoeringsbesluit VLAREMA zijn hiervoor in het leven geroepen. Afvalstoffen moeten gescheiden worden met het oog op een maximale recyclage en een milieuvriendelijke eindverwerking. KMO’s dienen daarom zich aan dezelfde recyclage maatregelen te houden als huishoudens. De volgende afvalstromen dienen gesorteerd e worden:

 • Glasafval
 • Papier- en kartonafval
 • Groenafval
 • Textielafval
 • Puin
 • Afvalbanden
 • Afvallandbouwfolies
 • Asbestcement-houdende afvalstoffen
 • Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • Afgedankte batterijen en accu’s
 • Afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • Gevaarlijke afvalstoffen
 • Metaalafval
 • PMD-afval
 • Houtafval
 • Afgewerkte olie
 • Gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • Klein gevaarlijk afval

 

Door wie wordt het bedrijfsafval ingezameld?

In regel valt het afval van KMO’s onder bedrijfsafvalstoffen. Om deze te laten inzamelen en verwerken dient er een contract te worden gesloten met een privéafvalophaler. Toch kan het in sommige gevallen ook worden ingezameld door de gemeente. Dit zijn de regels:

 • Bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling en hoeveelheid NIET te vergelijken zijn met afvalstoffen van huishoudens MOETEN worden ingezameld door een private firma.
 • Bedrijfsafvalstoffen die naar aard, samenstelling en hoeveelheid WEL te vergelijken zijn met afvalstoffen van huishoudens MOGEN worden ingezameld door de gemeente.

 

Privé-afvalophaler

Wanneer de bedrijfsafvalstoffen niet door de gemeente kunnen worden ingezameld dient dit zogezegd te worden gedaan door een private firma.

 • Vanaf 1 juli 2013 is het verplicht gesteld voor KMO’s om een contract af te sluiten met een afvalstoffeninzamelaar.
 • Daarnaast mag er geen afval meer ingezameld worden in gemengde afvalcontainers. Alles dient gescheiden te worden bij de bron, de afvalproducent.
 • Ook dient er rekening gehouden te worden met afval met een aanvaardingsplicht of terugnameplicht, de invoerder en producent van het afval blijft hier verantwoordelijk voor.

 

Een privaat afvalverwerkingsbedrijf kan u met raad en daad bijstaan bij de scheiding van uw bedrijfsafval. De frequentie waarmee zij langs komen kunt u met hen afspreken en ook het type afval dat u op laat halen kunt u met het bedrijf bespreken.

 

KMO’s kunnen ook nog steeds gebruik maken van het gemeentelijke recyclagepark, mits de hoeveelheid afval overeenkomt met dat van een normaal huishouden.

 

Gemeentelijke inzameling

Zoals gezegd kunnen ook bedrijven gebruik maken van de gemeentelijke inzameling van afval. Dit wanneer de aard, samenstelling en hoeveelheid te vergelijken zijn met afvalstoffen van normale huishoudens. Omdat gemeenten niet verplicht zijn de inzameling bij bedrijven te doen kunt u het beste contact opnemen met de milieuafdeling van uw gemeente.

 

Het dient dus wel te gaan om afval die is veroorzaakt door huishoudelijke activiteiten. U dient hierbij onderscheidt te maken tussen:

 • Restafval: restafval dient in special KMO-afvalzakken aangeboden te worden aan de gemeentelijke inzameling. Per 14 dagen mogen er maximaal 4 KMO-zakken van 6 liter worden aangeboden. Deze KMO-afvalzakken zijn verkrijgbaar bij het stad- of gemeentehuis.
 • PMD-afval: PMD-afval dient in speciale, blauwe, te worden aangeboden. Hiervan mogen maximaal 4 van 60 liter worden aangeboden.
 • Papier en karton: Er mag maximaal 1m3 per ophaalronde worden gegeven.

 

 

Begin met uw offerteaanvraag Afvalbeheer