De juiste leveranciers vinden, verandert alles!

0800 50 600

Pas sedert enkele decennia is de relatie tussen werknemers en werkgevers wettelijk vastgelegd en worden rechten en plichten van beide partijen duidelijk omschreven. Regelmatig wordt de wetgeving aangepast aan de actuele situatie. Op die manier worden niet alleen werknemers beter beschermd, maar zorgen talrijke overlegorganen voor het vermijden van sociale onrust op de economische markt.

Arbeidsrecht 

Om elke vorm van discussie uit te sluiten in verband met de individuele en collectieve arbeidsrelaties heeft het arbeidsrecht als onderdeel van het Sociaal Recht een aantal rechtsregels uitgewerkt en gekoppeld aan het in het leven roepen van een arbeidsovereenkomst.

Het arbeidsrecht wordt opgesplitst in individueel en collectief arbeidsrecht.

 

Individueel arbeidsrecht

De Belgische wetgeving groepeert hieronder de volgende wetten:

  • Arbeidsovereenkomstenwet

Deze overeenkomst tussen werknemer en werkgever definieert de arbeidsprestaties van de werknemer (bijvoorbeeld handen- of hoofdarbeid) die worden uitgevoerd om het gezag van een werkgever of zijn aangestelde tegen vergoeding via een loon door de werknemer (of een derde) uitbetaald. Er wordt vermeld of de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesloten en de omschreven taak wordt duidelijk omschreven.

  • Arbeidswet

Deze wet bevat alle informatie over de arbeidsduur, zondagsrust en rusttijden, over het verbod om (bepaalde) arbeid te verrichten, de regels in verband met jeugdige werknemers, het verbod van kinderarbeid enzovoort.

  • Loonbeschermingswet

Via deze wet wordt iedereen beschermd die geheel of gedeeltelijk met een loon/beloning vergoed wordt voor het presteren van een taak in dienstverband onder gezag van een werkgever. De wet omvat informatie in verband met de vorm van uitbetaling. Tevens staan hierin ook een aantal bepalingen in over loonbeslag/loonoverdracht.

  • Welzijnswet

Deze wet is pas in 1996 in het leven geroepen en bevat vooral regels over de veiligheid en de bescherming van de gezondheid. Verder wordt hier ook o.a. arbeidshygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen toegelicht.

 

Collectief arbeidsrecht

Hieronder vallen:

  • Wet op Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO’s)

Deze bepaalt een reeks afspraken of een akkoord (rechten en plichten) tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers. Het is vaak een aanvulling op een individuele arbeidsovereenkomst waarvan de maximale looptijd 5 jaar is.

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een Nationale CAO (slaat op de volledige economie en meerdere sectoren), een Sectorale CAO (voor één bepaalde deelsector, afgesloten in een paritair/sub-paritair comité) en een Onderneming-CAO (tussen 1 of meer vakbondsorganisaties en 1 of meer werkgevers).

 

  • Bedrijfsorganisatiewet

Deze wet zorgt voor de instelling van de ‘Centrale Raad voor het Bedrijfsleven’,  een stelsel van overlegorganen op nationaal, professioneel en ondernemingsvlak.

Deze wet vormt de basis voor de oprichting van Ondernemingsraden (OR) in ondernemingen met minstens 50 werknemers. De bevoegdheden van een OR bestaat uit het actief uitbreiden/aanpassen van het arbeidsreglement in de onderneming, het adviseren/formuleren van voorstellen over de werking van de onderneming, het controleren of de reglementaire bepalingen die werknemers beschermen wel worden nageleefd, informatie verzamelen over de werking, de economische vooruitzichten, personeelsbezetting enz.). Het overlegorgaan OR bestaat enerzijds uit afgevaardigden aangesteld door de werkgever en anderzijds uit verkozenen via sociale verkiezingen door de werknemers.

 

Begin met uw offerteaanvraag Arbeidsrecht
Geef uw mening